https://www.youtube.com/watch?v=5l-VeC3htgw
Hướng dẫn :

Bước 1 : Điều này là rất quan trọng , cài đặt một ứng dụng từ AppStore trước khi cài đặt AppSync .

Bước 2 : Thêm nguồn source này...