Đã cài đi cài lại nhiều lần ubuntu server 15.04 với các gói desktop xfce4 hay lxde-core trên main ECS h61 socket 1155 với cpu g860 đều chạy rất tốt.

Nhưng khi chuyển qua main server s1200bts...