bạn thử vào BIOS thiết lập lựa chọn cổng của ổ cứng thì nó mới nhận nha