Bạn vào thư mục của CE, đổi tên file exe Cheat Engine thành tên gì đó khác, ví dụ: Abcd là qua mặt được thôi. Nếu vẫn không được thì tự viết 1 phần mềm đọc ghi process memory đơn giản để làm việc tìm...