Vẫn đang ở 16.04, khi nào nó ổn định thì sẽ upgrade lên.