Mình đang có ý định làm một auto cho game online.
Nhưng khổ nỗi là không thể dùng cheat engine để tìm base address được. Vì client chống CE, mở lên cái báo lỗi tắt luôn.
Nhưng mình có trong tay...