Tạo hồ sơ đối tượng (customer profile) là quá trình thu thập và tổ chức thông tin về khách hàng để hiểu rõ hơn về họ và tạo ra các chiến lược tiếp thị và dịch vụ phù hợp. Một hồ sơ đối tượng chi tiết...