Thằng cu nào học 45TH-2 mà tuyên bố bậy bạ thế? Sao chú biết con gái NT yêu qua đường? Chú lo qua môn của ông Trọng đi rồi sẽ được yêu đàng hoàng thôi