GIỚI THIỆU HỘI CẦU LÔNG DIỄN ĐÀN TIN HỌC
(cập nhật ngày 2/2/2009)

I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỘI CẦU LÔNG DIỄN ĐÀN TIN HỌC
nuhontim đã “bắn phát súng đầu tiên” ngày 4/7/2003 khi viết bài rủ các...