Mình cấu hình cổng mạng loopback cho mấy ảo 1 để cài đặt server, máy ảo 2 không ping đến cổng mạng loopback của máy ao 1 được. Vậy cấu hình như thế nào để máy ảo 2 ping đc máy ảo 1 đc. Ping ip mạng...