Xin chào các bạn,

Trình điều khiển đồ họa của tôi tiếp tục bị hỏng. Bất cứ ý tưởng những gì có thể đi sai với nó?