Khi học tập cũng như làm việc, ít nhiều chúng ta đều nghe thấy sự nhắc nhở “hãy tập trung nào”. Thực tế cho thấy, để đạt được kết quả tốt trong bất cứ lĩnh vực nào, đặc biệt là trong công việc, sự...