Hi vọng được liên kết với các bạn ở Huế để xây dựng một diễn đàn cho dân Huế www.nethue.net