em mới học về css cơ bản, mà đến phần vùng chọn em rối quá.
có ví dụ như thế này
em muốn cho màu chỉ
<p>Đây là thành phần p1 nằm bên trong thành phần div</p>
<p>Đây là thành phần p2 nằm bên...