Ở đây chúng ta sẽ gọi module là tên cụm những chức năng, tầng thứ nhất. Thật ra mỗi CMS có thể define tên gọi khác nhau, nhưng về thực tế thì cùng một ý nghĩa.

Theo mình CMS có những modules chính...