Mình tham gia trễ. Cho hỏi, bạn vẫn còn đang tìm hay là đã có rồi?