Trình duyệt phải đọc 2 lần, 1 là in ra mã html, 2 là đọc 2 flash. Nếu bạn dùng HTML thuần túy thì nó không có bước 1 nữa. Nhưng thực sự nó không nhanh chậm hơn nhau là mấy đâu.

- - - Updated - - -...