18. Lập một thuật toán để xác định a > b, a = b hay a < b đối với hai số nguyên a và b ở
dạng khai triển nhị phân.

21. Hãy cho thuật toán đệ quy tìm số cực đại của tập hữu hạn các số nguyên.
...