Không cần phải viết code gì hết cho mã vạch vì mã vạch tự nó lấy code từ mã vạch khi driver nó được OS Windows nhận thấy.
Nói tóm lại như là một keyboard khi windows thấy nó rồi thì không ai viết...