chào bạn, bạn có thể làm như sau

bạn có thể đặt class cho thẻ div phân khối rõ ràng ra
vd:

<div class="c1">
<p>abc</p>
<p>def</p>
</div>
<div class="c2">