SIFE (Students In Free Enterprise, ) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế làm việc với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những người có trình độ học vấn cao hơn, nhằm huy động những sinh viên đại...