Quảng cáo quá nhiều, không chỉ rõ vấn đề mọi người quan tâm.