Nếu muốn chống DDoS tốt nên sử dụng VPS riêng, tự mình cấu hình thì sẽ tốt hơn là trông chờ vào trong đội ngũ kỹ thuật của các bên, bởi vì chạy share hosting thì không chỉ có riêng mình mà còn nhiều...