Tình hình là sau một thời gian mài mò code lập trình app di động thì Em đã cho ra đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Em muốn cho nó thấy được mặt trời, và xem khả năng mình tới đâu xem như là một...