Bạn ý bào có ảnh hưởng đến site khác chứ site kia die rồi!