QC Manager/Trưởng phòng quản lý chất lượng là một vị trí rất quan trọng đối với những doanh nghiệp sản xuất, phát triển phần mềm,… Để có thể đảm nhận chức danh này, các ứng viên cần nắm rõ bản mô tả...