E có làm file report mà sao lúc chọn nút in, nó xuất ra report trang đầu, 2 trang kế tiếp trống, tới trang thứ tư có lại... Nhờ cao nhân fix giùm
...