Những loại câu hỏi như thế này sẽ bị xóa ngay mà không cần giải thích:

1) Các vấn đề đã được lặp đi lặp lại RẤT NHIỀU LẦN, nhấn nút Tìm kiếm => tìm kiếm chi tiết là có ngay. Ví dụ: "Tại sao máy...