Các bạn ơi. Trình biên dịch AI trong hội thảo và kháo sát ONNC của Skymizer nó là cái gì vậy? Mình không hiểu nó là cái gì? Có bạn nào giải thích giùm mình được không?