Các bạn ơi chỉ giúp mình dùm trường hợp này, mình mở File *.Pdf bằng chương trình Adobe Reader nó hiển thị lên cửa sổ Print mình bấm OK thì Print ra tài liệu, còn mình bấm Cancel thì đóng cửa sổ luôn...