Bạn có biết:
• Lực lượng lao động trong lĩnh vực Kỹ thuật Dân dụng dự kiến đạt 60.500 cho đến năm 2023, với mức lương làm việc toàn thời gian khoảng 1.962 AUD/ tuần, cao hơn mức trung bình...