Hàng để anh Bill chen chân vô thị trường nhằm tránh độc quyền từ Apple với Android mà sao bỏ đc