Mã không đồng bộ thì lo gì tới tốc độ load trang web.