Em có trang web cùi bắp .
Nay nó chết không hiểu nguyên nhân
Gửi email - Thằng stablehost nó chặn - không cho chat
Nó gửi cho em một email thế này
bác giúp em với
=============
Your account...