Có cách nào vào di chuyển dữ liệu ko, chuyển ra vps mà dùng


Liên hệ skype mình để giúp nếu cần