onpage phải thật chuẩn rồi mới tới offpage. chưa onpage đủ mà offpage nó giống như chưa học bò đã lo học chạy vậy