Quá được :D Hình ảnh thực tế . khiến chúng ta hiểu thêm về người xưa..