em cũng đang lông nhông đây chả được việc gì căn bản lười quá :((