joomla đang trên đường đi xuống, drupal đang hót lắm ấy bạn! lương của lập trình viên joomla và drupal củng cao đấy 5-10tr nhưng thật sự giỏi cơ, giỏi ở đâu là làm theo yêu cầu của khách hàng. code...