Joomla thì iem ko rõ nhưng WP thì có liên quan gì đến quản lí nhân sự đâu
bạn dùng 1 framework để phát triển thì hay hơn
symfony,laravel,CI... chẳng hạn