Em không thấy sự kết nối nào giữa QLNS và quản lý nội dung nên cả J và W đều không đáp ứng.