Chắc chắn chọn wordpress. Để dùng wordpress cho bất kỳ người nào đều dễ hơn, chưa kể còn nhiều plugin hơn nữa