hờ hờ.. em còn mỗi môn 70-300. Nhưng nghe nói môn này khoai lém.. chưa dám thi! anh em cố lên!