Seo mãng du lịch là bắt phải làm content chuyên đề du lịch rồi, làm từ khóa lên thì dễ, còn làm nội dung phải có kiến thức chuyên ngành viết mới hay