hố hố, nó còn quát vào mặt là "ông không thấy ở đây 3 thằng hay sao mà đưa 500k, 3 tờ, quăng vào xe, nếu không lập biên bản, 30 ngày sau lên học luật rồi lấy giấy tờ"