Sao nhà mình dùng VNPT vẫn vào dùng bình thường mà