cái này mình từng tham gia, hình như giờ chết yểu rồi