bữa trải nghiệm thấy con dell venue 8 này cảm ứng nhạy phết, có tiền là hốt liền