Đào mộ cái !
Không kết nối được thì do nhiều lý do.
Và lỗi là gì ? bạn gửi lại xem.
có thể do iptables chặn, bạn thử telnet xem được không ?
Hoặc do listener chưa start.
Và có thể sai cả sid.