Em muốn hỏi về TV Sony không có chức năng nhận Wifi nhưng có option nhận wifi. Sau khi hỏi thì được biết là cần mua internet box vậy cho em hỏi internet box nào có thể dùng hiện nay vì em đã lắp đặt...